ĐẢNG BỘ XÃ HƯỚNG VIỆT

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS

 

                                      Hướng Việt, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức diễn đàn “Vai trò Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 47 – KH/TU ngày 22 tháng 3 năm 2017  của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc Tổ chức diễn đàn “Vai trò Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Công văn số 28 – CV/BTGHU ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban tuyên giáo Huyện ủy về việc “Tổ chức diễn đàn vai trò Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”. Chi bộ Trường T’H&THCS Hướng Việt xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

1. Diễn đàn “Vai trò Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là hình thức sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng. Thông qua đối thoại tại diễn đàn để mỗi cán bộ, đàng viên trong chi bộ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận đồng thời nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

2. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong mỗi các nhân, từ đó nêu cao vai trò trách nhiệm của chi bộ đảng trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi một cách có hiệu quả.

 II. Nội dung.

1.Thời gian tổ chức.

- Dự kiến: 13h30 ngày 29 tháng 5 năm 2017

2. Địa điểm. 

- Văn phòng trường TH&THCS Hướng Việt.

3. Thành phần tham gia.

 - Mời đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy huyện Hướng Hóa.

- Mời Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy xã Hướng Việt.

- Mời bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Hướng Việt.

- Toàn thể đảng viên chi bộ Trường T’H&THCS Hướng Việt.

- Chủ trì diễn đàn: Đ/C Nguyễn Văn Tý bí thư chi bộ trường T’H&THCS Hướng Việt.

- Thư ký: Đ/C Trương Công Sơn. Đảng viên chi bộ trường T’H&THCS Hướng Việt.

4. Công tác chuẩn bị:

- Trang trí, chuẩn bị hội trường: Chi bộ trường T’H&THCS Hướng Việt.

- Ma ket: “Diễn đàn vai trò Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”

5. Chương trình.

5.1. Báo cáo đề dẫn diễn đàn về bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của địa phương; thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

5.2. Quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

5.3. Nêu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4, khóa XII nhận diện.

5.4. Đảng viên thảo luận, trao đổi và liên hệ 27 biểu hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nêu vấn đề, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình và nguyên nhân sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII, liên hệ với tình hình chung trong chi bộ của mình, trong công việc và bản thân của đảng viên qua các nhóm biểu hiện sau:

* Nhóm biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị ở mục A ( 9 biểu hiện)

* Nhóm biểu hiện về suy thoái về đạo đức lối sống. ở mục B (9 biểu hiện).*Nhóm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở mục C ( 9 biểu hiện).

Phân công cụ thể:

1. Đ/C Nguyễn Đức Thắng- ĐV chi bộ trường TH&THCS:  A: 1;    B: 1;   C: 1

2. Đ/C Trương Công Sơn- ĐV chi bộ trường TH&THCS:    A: 8;     B: 8;  C: 3

3. Đ/C Lê Quang Vĩnh- ĐV chi bộ trường TH&THCS:        A: 2;     B: 3;  C: 7

4. Đ/C Phan Thành Hưng- ĐV chi bộ trường TH&THCS:   A: 9 ;              C:  2

5. Đ/C Nguyễn Công Minh- ĐV chi bộ trường TH&THCS: A: 6;    B: 4;    C: 5

5.5. Đề xuất các giải pháp sát đúng, lựa chọn mô hình hay nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy cấp trên nhằm tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

5.6. Tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên tại diễn đàn, mục tiêu phấn đấu và quyết tâm hành động của cấp ủy và toàn đảng viên của chi bộ.

5.7. Phát biểu chỉ đạo của cấp trên. (Huyện ủy, Đảng ủy)

5.8. Phát biểu bế mạc diễn đàn. Chủ trì (Đ/c: Tý).

III. Tổ chức thực hiện.

Nhận được kế hoạch này các bộ phận, cá nhân đã được phân công tổ chức thực hiện.

 Các bài tham luận của cá nhân yêu cầu trình bày ngắn gọn, súc tích, tránh diễn giải dài dòng.

ĐV chi bộ trường Phổ thông nộp về cho chủ trì qua hộp thư: nguyenvantyhpqt@gmail.com,

Tất cả nộp trước ngày 20/5/2017.

Trên đây là kế hoạch tổ chức diễn đàn “Vai trò Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ Giáo dục. Có gì vướng mắc các đồng chí liên hệ với chủ trì diễn đàn để được giải đáp và hướng dẫn.

 

   CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS