ĐẢNG BỘ XÃ HƯỚNG VIỆT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG T’H&THCS HƯỚNG VIỆT

 

                                                                    Hướng Việt, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Về việc thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2017

 

Đơn vị: Chi bộ trường T’H&THCS Hướng Việt.

 

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức lối sống, những biểu hiện “” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, căn cứ vào tình hình thực tiễn, chi bộ trường T’H&THCS Hướng Việt xây dựng kế hoạch hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 với các nội dung sau:

1. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

1.1: Nội dung:

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

- Lãnh chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”.

- Đưa một số nội dung phù hợp vào trong trường học tùy đối tượng (Giáo viên và học sinh)

- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.2: Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền một cách sâu rộng đến tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường nội dung trọng tâm của Chỉ thị 05-CT/TW thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp Hội đồng Sư phạm nhà trường định kì.

- Tổ chức triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ về nội dung trên.

- Tập thể chi bộ và các cá nhân xây dựng kế hoạch hành động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3: Thời gian hoàn thành.

Hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong quý I-2017.

2. Những nội dung trọng tâm.

2.1: Nội dung: Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới lối làm việc, tác phong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm”.

2.2: Biện pháp giải quyết.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của chi bộ, nhà trường trong việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lối làm việc, tác phong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

- Luôn dân chủ trong công việc, thân thiện trong giao tiếp, giảm những thủ tục, nội dung công việc rườm rà, không cần thiết.

- Gần gủi, thân thiện và hướng dẫn nhiệt tình cho phụ huynh khi phụ huynh học sinh đến trao đổi công việc.

- Luôn xây dựng hình ảnh người thầy mẫu mực, trách nhiệm với học sinh, nhiệt tình công tác.

- Tác phong nhanh nhẹn, khoa học, dứt khoát trong công việc.

- Gắn trách nhiệm cho từng cá nhân trong việc chịu trách nhiệm trước công việc được phân công, làm căn cứ đánh giá thi đua cuối kì, cuối năm.

2.3: Thời gian hoàn thành

- Hoàn thành vào tháng 12 năm 2017

 

 

                       TM. CHI BỘ

                           Bí thư

 

                   Nguyễn Văn Tý