BÁO CÁO

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, trên cơ sở kế hoạch số 11/KH-ĐU ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy xã Hướng Việt về việc tổ chức diễn đàn:Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cũng như kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện chuyên đềXây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ trường T’H&THCS Hướng Việt đã xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn đàn, đồng thời, phân công các đồng chí trong chi ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đảng viên để tham mưu cho chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị trong nhà trường. Chi bộ đã đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhân viên xây dựng kế hoạch cá nhân về việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của nhà trường. Các đảng viên của chi bộ đã đăng ký kế hoạch thực hiện chỉ thị với những việc làm thiết thực nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như trong mỗi một cán bộ đảng viên.

Chi bộ cũng đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của chi bộ, gắn kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung kiểm tra, giám sát khác của chi bộ. Qua quá trình kiểm tra, giám sát chi bộ đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện Chỉ thị tốt hơn trong thời gian tới.

Nhìn chung, việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Đảng các cấp được chi bộ tiến hành kịp thời và đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên; cán bộ, đảng viên, nhân viên đã thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua triển khai học tập, cán bộ, đảng viên, nhân viên nhận thức đầy đủ hơn và có ý thức rõ hơn trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh; có trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong công việc được giao; chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao hơn trong lĩnh vực công tác của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong chi bộ còn một số hạn chế:

Sự gắn kết, lồng ghép các nội dung của các chủ đề học tập và làm theo với các phong trào thi đua, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị có lúc chưa chặt chẽ.

Công tác tuyên truyền việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh thiếu chiều sâu, chưa trở thành phong trào mạnh mẽ; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng.

Một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng của Bác, trách nhiệm chưa cao trong công việc được giao.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên; chi bộ Trường TH&THCS Hướng Việt xin đưa ra một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục khẳng định trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, của nhà trường cũng như của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Ba là, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng Chi bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, thu hút quần chúng gắn bó mật thiết với Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức về mọi mặt.

Bốn là, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ của Chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc làm theo của Đảng viên, cán bộ, công chức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, , Đảng viên, trước hết là Chi ủy và lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể phải thực sự tiên phong, gương mẫu, nêu gương một cách thực chất. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. và phải được thực hiện một cách thường xuyên.

Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, là danh nhân văn hóa của thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của người là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực to lớn để nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách để vươn lên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người còn là một trong những nội dung quan trọng để mỗi một cán bộ đảng viên chúng ta ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” để từ đó giữ vững lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng. Cả cuộc đời Bác vì nước vì dân, ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, đem về cho chúng ta một Tổ quốc bình yên. Đến khi về cõi vĩnh hằng cũng chỉ là manh áo vải và đôi dép cao su. Nhưng những gì Bác để lại thì mãi mãi trường tồn.